ΟPΟΙ ΧΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης
Η χρήση της ιστοσελίδας «avoncyprus.com» ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ανήκει στην Avon Cosmetics ΜΕΠΕ ή ιστοσελίδας την οποία η Avon Cosmetics ΜΕΠΕ λειτουργεί (εφεξής «Ιστοσελίδα Avon»), συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική αυτή, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας Avon. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης, εν όλω ή εν μέρει, καθ΄ οιονδήποτε χρόνο με ή χωρίς ειδοποίηση. Προτού χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα Avon, θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα Avon μετά την καταχώριση των τροποποιήσεων στους Όρους Χρήσης θα σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των τροποποιήσεων αυτών.

Απαγορευμένες Χρήσεις
Η ιστοσελίδα Avon ανήκει στην Avon Cosmetics ΜΕΠΕ (αναφερόμενη εφεξής ως «Avon», «εμείς», «εμάς» και «μας») η οποία και λειτουργεί την ιστοσελίδα. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας Avon αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δύναται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατά τους νόμους άλλων χωρών. Απαγορεύεται ρητά κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, φόρτωση, απόσπαση, επίδειξη, αποστολή ή μεταφορά με οιονδήποτε τρόπο οιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας Avon, εκτός αν ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος ότι επιτρέπεται. Παρά τα ανωτέρω, δικαιούσθε να κατεβάσετε υλικό για δική σας, αυστηρά προσωπική, μη εμπορική χρήση. Το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τον όρο ότι συμφωνείτε να τηρείτε οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο αναφέρεται, ή άλλους περιορισμούς που περιέχονται σε στοιχεία της ιστοσελίδας Avon, ή στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας Avon, καθώς επίσης και να περιλαμβάνετε σε κάθε τέτοιο υλικό που κατεβάζετε τα συγγραφικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα επί σημάτων και τυχόν απαγορεύσεις. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε υλικό που έχετε κατεβάσει για εμπορικούς σκοπούς. Τροποποίηση των στοιχείων ή χρήση των στοιχείων για οιοδήποτε άλλο σκοπό συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας Avon ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Το «Avon» και τα λοιπά σήματα, επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών και λογότυπα της Avon που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα Avon είναι σήματα προς διάκριση των Προϊόντων ιδιοκτησίας της Avon (Ιnc.) και των θυγατρικών της. Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα σήματά μας ή άλλο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα Avon, εκτός αν ρητά ορίζεται τούτο στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Πίνακας Ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Η Avon μπορεί να παρέχει διάφορα στοιχεία (features) σε τμήμα της ιστοσελίδας της, (αναφερόμενο εφεξής ως Interactive Medium «Μέσο Αλληλεπίδρασης»), όπως πίνακες ανακοινώσεων ή λειτουργίες/υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να υποβάλλετε οιοδήποτε στοιχείο το οποίο είναι παράνομο, επιβλαβές, παρενοχλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, εκδηλώνει μίσος, υβριστικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, πορνογραφικό, βλάσφημο, αισχρό, αναξιοπρεπές, με ρητές σεξουαλικές αναφορές, ή το οποίο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αντικειμενικά θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα, θα γεννούσε αξιώσεις αστικής ευθύνης ή θα παραβίαζε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο. Παρακαλείστε να μην υποβάλλετε στοιχεία τα οποία προστατεύονται από πνευματική ιδιοκτησία, ευρεσιτεχνία ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας άνευ της αδείας του κυρίου ή κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή της ευρεσιτεχνίας. Δεν επιτρέπεται το Μέσο Αλληλεπίδρασης να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Επίσης, δεν επιτρέπεται η υποβολή στοιχείων προκειμένου να αποσπάσετε χρηματικά ποσά ή να προωθήσετε, διαφημίσετε ή παροτρύνετε την πώληση οιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητά η προσέλκυση άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας Avon προκειμένου να γίνουν μέλη οπιασδήποτε εμπορικής υπηρεσίας on-line ή άλλου οργανισμού. Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που υποβάλλετε στη ιστοσελίδα Avon μέσω του Μέσου Αλληλεπίδρασης θα θεωρείται κοινό και μη εμπιστευτικό και μπορεί να χρησιμοποιείται από την Avon χωρίς περιορισμό. Περαιτέρω, όταν παρέχετε πληροφορίες ή στοιχεία μέσω της ιστοσελίδας Avon (δηλαδή μέσω chat, πινάκων ανακοινώσεων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαμαρτυριών ή άλλως), παραχωρείτε στην Avon διεθνώς, συνεχές, άνευ χρέωσης, ανέκκλητο και μη αποκλειστικό δικαίωμα καθώς και την άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, τροποποιεί, εκδίδει, δημοσιεύει, δημιουργεί παράγωγα έργα και διανέμει τις πληροφορίες αυτές ή στοιχεία σε οποιαδήποτε και κάθε μορφή και μέσο είτε τώρα ή μετέπειτα. Παρά τα ανωτέρω, η Avon θα χειρίζεται όλα τα προσωπικά στοιχεία (δηλαδή όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου) που δίδονται σε αυτή σύμφωνα με την Δήλωση Ασφάλειας και Απορρήτου της Avon. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκδίδουμε οποιαδήποτε υποβληθέντα στοιχεία και να επιλέγουμε εάν τα υποβληθέντα αυτά στοιχεία θα περιλαμβάνονται ή όχι στο Μέσο Αλληλεπίδρασης κατά την απόλυτη ευχέρειά μας. Το Μέσο Αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει γνώμες, δηλώσεις και άλλα περιεχόμενα τρίτων μερών. Η Avon δεν ευθύνεται για την προβολή, παρακολούθηση ή διακρίβωση του περιεχομένου αυτού περιλαμβανομένων της ακρίβειας, αξιοπιστίας ή συμμόρφωσης του με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους. Τυχόν γνώμες, δηλώσεις ή άλλα περιεχόμενα που εκφράζουν τρίτα μέρη αποτελούν γνώμες και δηλώσεις αυτών των τρίτων μερών και όχι της Avon. Η Avon δεν εγγυάται καμία τέτοια γνώμη, δήλωση ή άλλο στοιχείο που αποστέλλεται στο Μέσο Αλληλεπίδρασης ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτού.

Χρήστες
Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, τα στοιχεία παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα αποκλειστικά με σκοπό την προώθηση προϊόντων. Η ιστοσελίδα λειτουργεί και ελέγχεται από την Avon και η Avon δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με το αν τα στοιχεία που περιέχει αυτή η ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση και σε άλλες ιστοσελίδες. Όσοι επιλέγουν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα αυτή μέσω άλλων ιστοσελίδων, πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται με τοπικούς νόμους, εάν και εφόσον τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.
Απαλλαγή από Ευθύνες
Η ιστοσελίδα της Avon υφίσταται ως έχει. Η Avon δεν παρέχει κανενός είδους εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρές διαβεβαιώσεις κυριότητας, διαβεβαιώσεις περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Avon δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση ή πληρότητα οποιουδήποτε στοιχείου που περιέχεται στην ιστοσελίδα Avon ή το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω αυτής. Εάν λάβετε υπόψη σας, ή χρησιμοποιήσετε τέτοιο στοιχείο, θα φέρετε μόνοι τον κίνδυνο. Η Avon δεν διαβεβαιώνει ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα Avon θα είναι προσβάσιμη κατά πάντα χρόνο, ότι θα είναι απρόσκοπτος ή αλάθητος, ότι θα διορθώνονται τυχόν ελαττώματα, ή ότι η ιστοσελίδα Avon ή οι διακομιστές (servers) που επιτρέπουν την πρόσβαση είναι απαλλαγμένοι ιών ή άλλων επιβλαβών συστατικών.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.

Διασυνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η Avon δεν είναι συνδεδεμένη ούτε συνεργάζεται με χορηγούς ή παραγωγούς ιστοσελίδων οπιωνδήποτε τρίτων μερών που διασυνδέονται με τις ιστοσελίδες της Avon. Απεκδυόμαστε ρητώς οπιασδήποτε ευθύνης σχετικά με την ακρίβεια, τα περιεχόμενα, ή την διαθεσιμότητα των πληροφοριών που ευρίσκονται στις ιστοσελίδες που διασυνδέονται με τις ιστοσελίδες της Avon τέτοιων τρίτων μερών. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ικανοποιηθείτε από οιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζετε από ιστοσελίδα τρίτου μέρους με την οποία διασυνδέονται οι ιστοσελίδες Avon αφού αυτές οι ιστοσελίδες τρίτου μέρους ανήκουν και έχουν την ευθύνη λειτουργίας τους ανεξάρτητοι μικροπωλητές. Η Avon δεν εγγυάται κανένα εμπόρευμα, ούτε λαμβάνει κανένα μέτρο για την επιβεβαίωση της ακρίβειας ή αξιοπιστίας οιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται στις ιστοσελίδες τέτοιων τρίτων μερών. Δεν παρέχουμε καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση ως προς την ασφάλεια οιωνδήποτε πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πιστωτικών καρτών και άλλων προσωπικών πληροφοριών) που τυχόν σας ζητηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Περιορισμός Ευθύνης
Σε καμία περίπτωση η Avon δεν θα ευθύνεται για οπιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας Avon, ακόμα και αν η Avon, ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Avon, έχει ενημερωθεί από συμβούλους σχετικά με το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.
Σε περίπτωση που κατά το εφαρμοστέο δίκαιο δεν επιτρέπεται ο περιορισμός ή αποκλεισμός της ευθύνης, ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός ευθύνης δεν θα τυγχάνει εφαρμογής σε σας.
Η συνολική ευθύνη που η Avon υπέχει έναντι σας για ζημίες ή απώλειες είτε από συμβατική ευθύνη είτε από αδικοπραξία, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που τυχόν έχετε καταβάλλει για χρήση της ιστοσελίδας ή για πρόσβαση σε αυτή.

Αποζημίωση
Υπέχετε ευθύνη να αποζημιώσετε την Avon, καθώς και τις θυγατρικές της και συνδεδεμένες εταιρείες, μέλη διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, αντιπροσώπους, εργολάβους ή άλλους συνεργάτες και υπαλλήλους της, για οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση οποιουδήποτε τρίτου προσώπου, περιλαμβανομένων εύλογων επαγγελματικών αμοιβών συμβούλων, που γεννάται ή προκύπτει από στοιχεία ή πληροφορίες που υποβάλετε, αποστέλλετε ή μεταφέρονται δια του Μέσου Αλληλεπίδρασης, από τη χρήση που κάνατε της ιστοσελίδας Avon, από τη σύνδεση με την ιστοσελίδα Avon, από την εκ μέρους σας παραβίαση των Όρων Χρήσης ή την εκ μέρους σας παραβίαση οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων.

Διάφορα
Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο με εξαίρεση τις αρχές των κανόνων συγκρούσεών του δικαίου αυτού. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αγγλίας και δια της παρούσης συναινείτε και υποβάλλεστε στην αρμοδιότητα αυτών των δικαστηρίων για τους σκοπούς επίλυσης οποιασδήποτε τέτοιας διαφοράς. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ και εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης.
{Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας όσον αφορά στο θέμα των παρόντων όρων και δεν θα τροποποιείται παρά μόνο με γραπτή συμφωνία υπογεγραμμένη από αμφότερα τα μέρη}[Σχόλιο: Ο όρος αυτός δεν έχει νόημα αφού δεν υπάρχει αρχική γραπτή συμφωνία].

Αγορά μέσω δικτύου (On line): αποδοχή παραγγελιών
Τα στοιχεία των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών που μας δίνετε θα ενεργοποιούνται πριν γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας. Εφόσον η παραγγελία γίνει δεκτή, θα σας στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας σας. Η αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς επιφέρει μία νομίμως δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό τον όρο της διαθεσιμότητας και εάν η παραγγελία σας δεν μπορεί να εκτελεστεί θα τίθεται σε εφαρμογή η Πολιτική Αντικατάστασης. Η πληρωμή θα χρεώνεται στον λογαριασμό σας πριν την αποστολή της παραγγελίας σας. Αποδεχόμαστε πληρωμές μέσω των περισσοτέρων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. Όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και σε έγκριση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν ο εκδότης της κάρτας σας αρνείται να εγκρίνει την πληρωμή, η Avon δεν θα ευθύνεται για την καθυστέρηση ή την μη παράδοση. [Σχόλιο: Αυτός ο όρος δεν ισχύει για την Avon Κύπρου, αφού προς το παρόν στάδιο, δε δεχόμαστε πληρωμές μέσω διαδυκτίου.]
Αγορά μέσω δικτύου (On line): τιμές
Η Avon έχει φροντίσει ώστε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στο τμήμα της ιστοσελίδας Αγορές On line να είναι ακριβείς. Παρόλα αυτά, οι τιμές μπορεί να αλλάζουν από καιρού εις καιρόν και η σωστή τιμή θα εφαρμόζεται κατά το χρόνο επιλογής του προϊόντος από εσάς, εν συνεχεία θα προστίθεται στο καλάθι των αγορών σας και θα ακολουθεί έλεγχος. Οι εμφανιζόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που επιβάλλεται.
Αγορά μέσω δικτύου (On line): το δικαίωμα ακύρωσης
Η εγγύηση της Avon παρέχει 100% ικανοποιητική υπόσχεση, εάν αποδεδειγμένα η ποιότητα ενός προϊόντος της Avon δεν θεωρείται ικανοποιητική, με την επιστροφή του εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αγοράς, θα πιστωθεί η αξία του.
Αγορά μέσω δικτύου (On line): πολιτική αντικατάστασης
Σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου ανάλογα τις πληροφορίες που έχετε θέσει υπόψη μας και την προτιμώμενη από εσάς μέθοδο επικοινωνίας. Θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας: Να αποδεχτείτε εναλλακτικώς ένα προϊόν το οποίο θα σας συστήσουμε λόγω ομοιότητας ως προς το στυλ, τα χαρακτηριστικά, τα συστατικά και την τιμή σε αντικατάσταση του προϊόντος σε έλλειψη. Το προϊόν αυτό θα προστίθεται τότε στην παραγγελία σας αντί του μη διαθεσίμου προϊόντος και θα τιμολογείται στην δική του τιμή. Σύμφωνα με την εγγύηση της Avon μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν αυτό και να λάβετε το άλλο προϊόν, όταν η επιστροφή χρημάτων δεν κρίνεται κατάλληλη για οποιονδήποτε λόγο. Να επιτρέψετε και αποδεχτείτε την διεκπεραίωση και αποστολή του υπολοίπου της παραγγελίας σας με καταβολή του τιμήματος για το προϊόν σε έλλειψη. Μόλις ένα προϊόν μπαίνει σε απόθεμα, θα σας αποστέλλεται ξεχωριστά χωρίς επιβάρυνση αποστολής. Να ακυρώσετε το προϊόν σε έλλειψη από την παραγγελία σας και να αποδεχτείτε να αποσταλούν κανονικά το υπολοίπο των τεμαχίων. Εάν δεν καταστεί δυνατό να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας για το σκοπό αυτό, θα ακυρώνουμε το προϊόν από την παραγγελία σας και εσείς θα λαμβάνετε το τελικό της παραγγελίας σας κανονικά. Το τιμολόγιο που θα συνοδεύει την παράδοση αυτή θα επεξηγεί ποιες ενέργειες έλαβαν χώρα.